Rödlöga II

RÖDLÖGA II

Projekt                    Nybyggnation lada & trädgårdspaviljong
Plats                         Rödlöga
Status                      Ej påbörjat
Beställare             Privat

UPPDRAGET GENERELLT

Detta är det tredje och sista (?) steget på denna fastighet och detta projekt som vi arbetat med sedan 2012. De tre stegen har bestått i att över tid byta ut de gamla förfallna husen och ersätta med nya hus anpassade till det känsliga, utsatta och fantastiska läget på denna delen av Rödlöga. Första steget var att bygga om och till huvudhuset på fastigheten, vilket vi fick bygglov och strandskyddsdispens för 2013. Vårt grepp då var att bygga till huset på dess baksida från vattnet räknat och att addera ett minikluster av huskroppar som sammantaget bildade en grupp av små hus, där varje rum blev ett eget litet hus som grundlagda på enkla betongplintar följde topografin och berget. Husen har stående lockläktspanel i obehandlat trä och tak av galvad pannplåt. Det andra steget var att ersätta gästhus och bastu till nya med samma funktioner hus på samma platser. Greppet bestod här i att bryta upp husvolymen i två hus som sammantaget egentligen var ett hus. För bastun var det två sadeltaksvolymer som likt enkla fiskebodar tillsammans sida vid sida skapade volymen och som i själva verket bestod av ett hus. Huset var försett med fönsterluckor som gör att man kan sluta till huset helt och ytterligare förstärka intrycket ev enkla sjöbodar. Gäststugan bestod också av två huskroppar som egentligen var ett hus, i detta fall med långsidorna mot vattnet, även detta hus försett med fönsterluckor och kan göras helt slutna. Fasaden är utförd med omvänd lockläktspanel och tak av återanvänt lertegel.

Detta steg, det tredje är att ersätta de på tomten mittersta tre husen. Alla tre hus i närmast fallfärdigt skick och obeboeligt inomhusklimat där fukt och mögel angripit husen hårt genom åren. Vårt grepp denna gång är att frigöra den gräsyta som är som en mindre sänka centralt på tomten och den enda fria gräsytan. Även denna gång är tanken att skapa ett större sammanhängande rum genom i detta fall två mindre huskroppar och en öppenarea mellan dem. Typologin är att läsas som ett båthus med gaveln mot vattnet och där stommen och byggsystemet ger ett ornamentet intryck där bärande och buret är synliggjort. Materialet är likt tidigare obehandlad stående panel med en grund av sten från platsen, taket är ett faltak av tjärat grånat trä. Fasaden kan stängas helt för att ge intryck av enklare sjöbodsbebyggelse. I stängt läge silas ljuset in mellan plankorna. Sammantaget är detta tillägg tänkt att smälta in på platsen och att likt tidigare förslag ses som ett för skärgårdsbebyggelsen naturligt inslag som utan åthävor underordnar sig kontexten.