Sprätthöken

SPRÄTTHÖKEN

Projekt         Tillbyggnad av villa
Plats               Stockholm
Beställare   Privat
Status            Färdigställt 2020

sitplangamlaritningar
franhornet

Bakgrund
Huset är byggt1924 och är till och ombyggt i era omgångar med den tydligaste omdaningen 1956, vilket förvandlade huset från ett 20-talshus till ett 50-talshus. Det var den tidigare ägaren, el-ingenjör Eskil Hellgren som lät bygga om och modernisera huset till ett då samtida uttryck. Stil- och materialval är mycket tidstypiskt 50-tal och utfört av hög kvalitet med ek, koppar, platsgjuten betong, fasadputs av mycket hög kvalitet samt tegelomfattningar runt entrédörren. Huset är om och tillbyggt i alla väderstreck. Som en liten detalj lät han sluta till fasaden mot Storsvängen då han inte gillade Betelkyrkan på andra sidan gatan. Gällande material och volym finns inte mycket kvar av ursprungshuset.

Projektidé
Vår ingång i projektet var att ta tillvara på de kvaliteter som huset har idag.Vår tillbyggnad är tänkt att harmoniera både med ursprungshuset och den kraftiga renovering som gjordes på 50-talet. Greppet är att övervåning omärkt skall förlängas och att man återanvänder gammalt lertegel för att få ett enhetligt takuttryck. Nedervåningen skall dock likt övriga tillbyggnader få sticka ut och bli ett skulpturalt tillägg till den redan tillbyggda helheten. Den tidigare kraftiga ombyggnaden i sig tyckte vi motiverade att den nya tillbyggnaden till vissa delar skulle vara något omärkbar och inte helt avläsbar men ändå tydligt samtida på samma sätt som den tidigare utbyggnaden gentemot ursprungshuset. Kunden önskade sig ett burspråk och eller fönster ut mot gatan, vilket det en gång funnits och då blev det som ett naturlig grepp att bygga ihop detta med tillbyggnaden.Tillbyggnaden får även på detta sätt ett mer horisontellt uttryck och blir inte så högrest.

Material
Även om det var lockande att återskapa ursprungshuset från 20-talet så kändes det som ett för stort grepp, speciellt då om och tillbyggnaderna varit så kraftiga att det inte finns mycket kvar av ursprungen från 1924 och även att dessa tillägg var av så hög kvalitet. Det finns också en kvalitet att bevara en så tidstypisk ombyggnad. Därför valde vi att materialen i tillbyggnaden skulle vara av samma karaktär som från 50-talsombyggnaden med en grå putsad fasad, dörrdetaljer i trä och takkrön i koppar samt marktegel som golv i tillbyggnaden. Mot gatan finns idag en mycket fin tegelomfattad ekdörr varför vi valde att använda det som material i fönstren i stället för vita målade fönster. Kombinationen träkarm och grå puts ger ett väldigt harmoniskt och varmt uttryck. Att ge den nedre tillbyggnaden låglutande valmat tak är inte heller ett främmande grepp i tillbygg- nader och verandor av äldre hus.planer

Fönster
Gällande fönstersättning på den nya delen så följer de logiken i det gamla huset med både tvåluftsfönster och mindre fönster utan indeldning. Fönsterdörren mot gatan ger en koppling till väster och kvällssolen och det mindre fönstret har samma karaktär som befintliga fönster mot gatan och ger även det viktigt ljus från väster till vardagsrummet. Då huset idag har en upphöjd sockel ger tillbyggnaden en ny koppling till marknivån och trädgården.

Sammanfattning
För att följa husets karaktär och historia och samtidigt ge tillbyggnaden ett samtida uttryck fann
vi det nödvändigt att bryta upp delarna till en nedre och en övre del, där den övre delen blir en naturlig förlängning av taket integrerad i den befintliga husformen, och där den lägre delen blir en mer samtida avläsbar enkel rätvinklig volym med låglutande valmat tak.Tillbyggnaden blir som sagt till viss del ett tydligt avläsbart tillägg som underordnar sig huvudhuset med detaljer och fön- stensättning som relaterar till det befintliga husets karaktär och uttryck.elevationer

Färdigställt 2020.